بررسی منابع شیخ مفید در باب دوازدهم ارشاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

2 دکتری تاریخ تشیع اثناعشری و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

بیشتر آثار مهدوی که شیعیان امامیه نوشته‌اند، به اثبات کلامی و نقل روایات درباره امام دوازدهم می‌پردازد. در این میان کتاب الارشاد شیخ مفید که درباره زندگانی دوازده امام است، با رویکردی تاریخی _‌کلامی به این موضوع پرداخته و بخش آخر آن به تاریخ امام دوازدهم اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این کتاب و جایگاه نویسنده آن شیخ مفید، لازم است منابعی که در این کتاب بهره برده شده است شناسایی شود تا اتقان یا ضعف اخبار و روایات آن کتاب روشن گردد. مقاله حاضر با بررسی اخبار و روایات این کتاب در بخش زندگانی امام عصر7‌، تلاش می‌کند به مصادر آن دست پیدا کند. بدین منظور برخی از روایات الارشاد با آثاری که پیش از آن نوشته شده و اکنون در دست است، مقایسه شد. نتیجه‌ای که مقاله بدان دست یافته، آن است که به رغم مشخص بودن دسته‌ای از مصادر این کتاب، گروهی از منابع آن ناشناخته‌اند.

کلیدواژه‌ها