بررسی تأثیر شخصیت مدعیان در بروز ادعای مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری الهیات و معارف اسلامی علوم و قرآن و حدیث؛ محقق در جایگاه هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم (پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی)

2 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

«شخصیت‌شناسی مدعیان» حوزۀ‌ جدیدی است که به شاخصه‌های رفتاری، عوامل و بسترهای پیدایشی آنها و رویکردهای اجتماعی مدعیان می‌پردازد. «شخصیت» بیانگرِ آن دسته از ویژگی‌های افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست. شناخت ویژگی‌های شخصیتی «مدعیان» و زمینه‌های بروز ادعای‌شان، اهمیت بسیاری دارد، چراکه این امور بنیادین، شخصیت‌شان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آنها را وادار می‌کند شخصیت واقعی‌شان را فراموش کرده و برای خودشان شخصیتی دروغی بسازند. البته گاهی ادعای شخص مدعی، در روان و روحیات و گاهی هم در شخصیت منحرفش ریشه دارد، و گاهی هم معجونی از هردوست. گفتنی است، شناسایی ریشه‌های فکری و عملی، درمان و مقابله با این پدیدۀ شوم را آسان خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها