دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

1. حدیث ابن مسعود و امامان اثناعشر

صفحه 9-44

غلامحسین زینلی


7. جایگاه امامت و مهدویت از نظر قرمطیان

صفحه 185-204

علیرضا روحی؛ محمدابراهیم روشن‌ضمیر