دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 7-168