دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. درآمدی بر معیارهای شناخت امام

صفحه 5-28

نصرت‌الله آیتی


5. شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویت

صفحه 87-106

علی‌اصغر پورعزت؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ غلامرضا گودرزی؛ بابک عبدالملکی