دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 7-396 
4. حکم فقهی توقیت

صفحه 69-98

سید محمدرضی آصف آگاه


5. بررسی انگاره‌های واقفی در روایات غیبت

صفحه 99-118

سعیده سادات موسوی‌نیا؛ سیدکاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی