دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1386 

مقاله پژوهشی

1. نفس زکیه

صفحه 7-28

محمدعلی قاسمی