الزامات شکل‌گیری هویت تمدنی در افق مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم

2 استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم.

چکیده

پرداختن به اندیشه مهدویت از زاویه تمدن‌پژوهی این ظرفیت را ایجاد می‌کند که این اندیشه به شکلی ملموس‌تر در علوم انسانی و مباحث اجتماعی حضور پیدا کند. این پژوهش سعی دارد از زاویه «هویت‌پژوهی»، نسبتی نظری میان اندیشه مهدویت و مباحث تمدنی مطرح کند. فرهنگ‌های تمدن‌زا برای رسیدن به سطح تمدنی، باید به یک «هویت تمدنی» تبدیل شوند که «زایش تمدنی» داشته باشند. «هویت تمدنی»، باور آگاهانه یک ملت از خود بر اساس رسالت تاریخی و مسئولیت ایجاد یک تمدن است.
هویت تمدنی در اندیشه شیعی در افق مهدویت شکل می‌گیرد و بخشی از آموزه‌های مربوط به مهدویت درصدد ایجاد چنین هویتی هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی الزامات دست‌یابی به هویت تمدنی در افق مهدوی است؛ الزامات بنیادینی مانند: وحدت اجتماعی، تاریخ‌مندی، عزت‌مندی و غیریت.

کلیدواژه‌ها