تببین نقش انبیای الهی در تحقق تمدن آرمانی بر اساس قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قرآن کریم از سرگذشت پیامبران الهی و اقوام پیشین و نیز طلوع و غروب تمدن‌ها سخن می‌گوید و برای حیات انسان در زمین، همواره آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد؛ در این روزگار امیدآفرین _ که به شهادت روایات فریقین همان عصر ظهور امام مهدی4 است _ تمدن توحیدی به عنوان هدف خلقت و غایت رسالت انبیا و اوصیا در سراسر گیتی ظهور می‌یابد. همچنین قرآن ایجاد تمدن آرمانی در دوران امام مهدی4 را حاصل تلاش همه انسان‌های صالح در طول تاریخ بشر به رهبری فرستادگان الهی برمی‌شمرد. در واقع پیامبران الهی با ایفای دو نقش مهم، کاروان بشر را به سوی آینده موعود و تحقق تمدن آرمانی سوق داده‌اند؛ نخست، تربیت انسان‌های صالح و دوم، برپایی نمونه‌ای کوچک از تمدن آرمانی به همراه صالحانی که تحت هدایت آنان تربیت یافته و با عبور از غربال فتنه‌ها از صف بدکاران کافر جدا شده و از عذاب استیصال نجات یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها