تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تربیتی سبک زندگی زمینه‌ساز ظهور در مبانی‌نظری تحول‌بنیادین نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی‌و‌عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران.

چکیده

هدف‌ این پژوهش‌، تحلیل مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران از لحاظ میزان توجه به ابعاد و مؤلفه‌های تربیتی سبک زندگی زمینه‌ساز ظهور است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست و رویکرد آن نیز کاربردی به شمار می‌رود. جامعه پژوهشی، متن سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران، مصوب آذر ماه 1390 است که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه آماری، از نمونه‌گیری صرف نظر شده و سند مذکور به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه‌گیری، چک‌لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص‌های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون، بررسی شده‌اند.
عمده‌‌ترین‌ یافته‌‌های‌ پژوهش‌ عبارت‌اند از:
1. چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های تربیتی سبک زندگی زمینه‌ساز
ظهور پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط در نُه بُعد و یکصد مؤلفه
تدوین می‌شود.
2. در مجموع‌ 2204بار به مؤلفه‌های تربیتی سبک زندگی زمینه‌ساز ظهور توجه شده که میزان تراکم فراوانی آن در بخش‌های فلسفه تربیت، فلسفه تربیت رسمی و عمومی و رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی به ترتیب 1089، 654، 461 است.
3. در بین ابعاد مورد بررسی، بُعد اجتماعی با میزان بار اطلاعاتی 987/0 و ضریب اهمیت 122/0 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که به بعد فرهنگی با میزان بار اطلاعاتی 808/0 و ضریب اهمیت 099/0 کمتر توجه شده است.

کلیدواژه‌ها