نقش پیشگویی‌ها در شکل‌گیری نحله‌های فکری و جنبش‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

در منابع اسلامی روایات زیادی درباره حوادث آینده جهان اسلام به عنوان ملاحم یا پیش‌گویی ذکر شده است. بخشی از این پیش‌گویی‌ها از زبان اولیای الهی بوده و به درستی محقق شده و بخشی هم به درستی روشن نیست. هر دو دسته اخبار می‌تواند در ایجاد و شکل‌گیری فرقه‌ها و قیام‌ها و به عبارتی نحله‌ها و جنبش‌ها تأثیرگذار بوده و نقش ایفا نماید. نوشته حاضر در پی آن است که این نقش و تأثیر را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها