بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات پیشگوئی‌های آخرالزمان درباره جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی قم.

چکیده

نهضت حضرت مهدی4 به سبب ویژگی‌های جهان شمولی و عدالت گستری همگانی، افزون بر برخورداری از رهبری شایسته و پیراسته از خطا، به وجود جوانانی کاردان و کارآمد نیازمند است، زیرا جوان دارای قدرت و صلابت جسمی است که از پس کارهای سخت و مهم بر می‌آید. همچنین جوان دارای روح لطیف و صیقل داده شده مانند آینه بدون زنگار است. حق را بدون درنگ می‌پذیرد و به آن گردن می‌نهد؛ به طور طبیعی، فرمانبری او از رهبر و مولای خود بیش‌تر است و این شاخص، رمز موفقیت هر نهضتی به شمار می‌آید.
پیشگوئی‌های حجت‌های الاهی درباره جوانان آخرالزمان، به دلیل ارتباط ایشان با عالم غیب، اهمیت بس والایی دارد و به خوبی می‌تواند پیام آور امید و نشاط، نیز هشدار و آماده باشی برای جوانان باشد.
موضوع این مقاله بررسی سندی و تحلیل دلالی این پیشگوئی هاست؛ روش ما در این پژوهش حدیثی بر این پایه‌ها استوار است:
1.بررسی سند و مجموع قرائن درون متنی؛ شاید سند حدیثی ضعیف؛ ولی در حقیقت، به دلیل محتوای درست و عالی معتبر باشد.
2.یکی از راه‌های اثبات اعتبار حدیث، تحقق عینی محتوای آن است.
3. ابهام و اجمال در روایتی، با تفسیر و تفصیل در روایتی دیگر می‌تواند برطرف گردد.
به این امید که با ارائه تصویری منسجم و معقول از پیشگوئی‌های آخرالزمان در باره جوانان، بتوان عرصه را بر مدعیان دروغین و سودجویان فرصت طلب، تنگ و راه برای آمادگی بیش‌تر و بهتر، و زمینه سازی ظهور موعود ادیان هموار کرد.

کلیدواژه‌ها