ارتباط آموزه‌های رستاخیز، رجعت و ملکوت الله با آخر‌الزمان در عهد جدید با تکیه بر کارکردها و آسیب‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

رستاخیز، رجعت، و ملکوت خدا از آموزه‌های اساسی عهد جدید است که دین مسیحیت بر‌اساس آن بنا شده است. کلیدی بودن این واژگان به مسأله انتظار برمی‌گردد که هسته اولیه اجتماع مسیحیت را شکل داد و با پایان حیات زمینی عیسی این انتظار به صورت رجعت عیسی برای برقراری ملکوت الله صورت جدیدی به خود گرفت. حال دینی که بر اساس انتظار تاریخی و اشتیاق پیروان آن برای ظهور منجی شکل گرفته است، موعود باوری وانتظار می‌تواند دارای کارکردهای متعددی در اجتماع مؤمنان به آن باشد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیف و تحلیل محتوا، ارتباط آموزه‌های رستاخیز، رجعت و ملکوت خدا را با آخر‌الزمان بررسی و کارکرد آن را در باورمندان به آیین مسیحیت همراه با ذکر آسیب‌های این اعتقاد مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، آخرالزمان مسیحیت را باور به رستاخیز، رجعت و ملکوت خدا شکل می‌دهد. باور به این آموزه‌ها کارخانه انسان سازی است که برای فرد شادی، امید به آینده، صبر و تحمل و اخلاق نیکو را به ارمغان می‌آورد و در بعد اجتماعی همه مؤمنان به مسیح را با هر ملیت و نژادی یکسان دانسته؛ زیرا آن چه معیار است ایمان به شخص عیسی‌مسیح است که همه مؤمنان به مسیح از این حیث یکسانند. البته این کارکردها آسیب‌هایی چون انحصار‌گرایی، ایمان‌گرایی و افول جامعه مسیحیت را نیز به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها