مقایسه تطبیقی ادعای مهدویت محمدبن تومرت و سیدمحمد فلاح براساس رسائل اعزمایطلب و کلام المهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین

چکیده

مهدویت و مبانی آن، در تحولات نقاط مختلف تاریخ اسلام تأثیر بسیار زیادی داشته است. دو جریان مدعی مهدویت با نگاشتن رساله­های مهدوی برای دست‌یابی به اهداف سیاسی خود، نهضت خویش را آغاز کرده و برای مشروعیت بخشیدن به حرکت خویش، آن را در قالب منجی‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه مطرح ‌کردند. محمدبن تومرت و سیدمحمد فلاح، از مدعیان مهدویت هستند که در غرب و شرق جهان اسلام ادعای فعالیت سیاسی و فکری داشتند. بر این اساس آنچه مهم به نظر می­رسد؛ بررسی ادعای مهدویت محمدبن تومرت و سیدمحمد فلاح با استفاده از رسائل اعزمایطلب و کلام المهدی می­باشد. این پژوهش با رویکردی مقایسه­ای و تحلیلی و با تاکید بر رسائل سیاسی آنها، تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان مهدویت چگونه توانست جنبش فکری آنها را تبدیل به حرکتی سیاسی کند؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که طرح مسائل فکری مهدویت در رساله­ها، تأثیر زیادی در مشروعیت بخشیدن جنبش­های آنها داشته و با استمداد مهدویت موفق شدند در ابتدا جنبش خود را تبدیل به قدرت سیاسی کنند. اما با توجه به برداشت‌های سیاسی و تحریف این گفتمان و تبدیل آن به ابزاری برای کسب قدرت، در ادامه هر دو جریان دچار افول گشتند.

کلیدواژه‌ها