بررسی میزان انعکاس مولفۀ منجی آخرالزمان در قیاس با سایر مؤلفه‌های تربیتی در کتب فارسی ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان و مدرس دانشگاه فرهنگیان زاهدان، ایران

چکیده

نونهالان و نوآموزان مهم‌ترین سرمایه­های یک مملکت برای تضمین آینده و استمرار و تداوم حرکتی است که آن سرزمین مدعی انجام آن است. برای نظام اسلامی ایران نسل آینده‌ساز در مقطع ابتدایی مهم‌ترین ذخایر این مسیر هستند. با عنایت به اهمیت این دوره، ضرورت تربیت این نسل مطابق الگوهای ملی و اسلامی شایان توجه است. در این پژوهش محقق بر آن است که به بررسی مؤلفه­های مهم تربیت از جمله شاخص اعتقاد به منجی در قیاس با یکدیگر بپردازد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی با تکیه بر تحلیل محتوی و به روش کتابخانه­ای به انجام رسیده است. داده­های مورد نیاز براساس جامعۀ آماری مورد نظر، یعنی؛ کتب فارسی شش پایۀ ابتدایی، به عنوان بسترهای انتقال فرهنگ کشور، گردآوری نموده است. با بررسی مؤلفه­های مورد نظر به این نتیجه می­رسیم که علیرغم اهمیت امیدبخشی و ترسیم آینده برای نسل آینده‌ساز، آیتم اعتقاد به منجی در پائین­ترین جایگاه نمودار فراوانی این مقطع دیده می­شود. قاعدتاً بازتاب این مؤلفه با چنین فراوانی، با عنایت به نوع نگرش و ادعایی که به عنوان جامعۀ اسلامی بسترساز برای مسلمین و مستضعفین جهان، نه مناسب است و نه شایسته و لزوم بازنگری در این سرفصل­ها در تجدید چاپ‌ها یا تغییر چاپ‌ها الزامی و ضروری است.

کلیدواژه‌ها