دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، دی 1399 
راهبردهای امامین عسکریین در تعلیم و بالندگی آموزه مهدویت

صفحه 99-118

رضا شجاعی مهر؛ مصطفی جعفر طیاری؛ محمدرضا فوادیان


کارکرد سنت استبدال و استخلاف و نقش آن در موعودباوری

صفحه 121-146

سعیده فیاضی‌پور؛ محمدحسین برومند؛ امیر جودوی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند