دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1398، صفحه 5-195 
سیری در مسائل مهدوی در تفاسیر مذاهب اسلامی

صفحه 121-146

مرتضی عبدی چاری؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی