دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 7-406 
بررسی نشانه‌های ظهور با تأکید بر فرقه واقفه

صفحه 83-100

سعیده سادات موسوی‌نیا؛ سید کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی


بررسی چالش‌های روایی تشکیل حکومت در عصر غیبت

صفحه 387-406

سیدمسعود پورسیدآقایی؛ محمد امیری قوام