دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1395، صفحه 5-226