دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1386 

مقاله پژوهشی

نفس زکیه

صفحه 7-28

محمدعلی قاسمی