دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1393، صفحه 5-159 
جهان پس از امام مهدی از دیدگاه روایات

صفحه 87-106

محمّدکاظم رحمان‌ستایش؛ منیره قضاوی


دجّال در نگاه احادیث فریقین؛ نماد و سمبل یا شخص معین؟

صفحه 127-159

کاووس روحی برندق؛ نصرت نیل‌ساز؛ سحر صدری