دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1392، صفحه 5-173 
چشم دجّال در روایات شیعه و اهل‌تسنن

صفحه 87-110

کاووس روحی برندق؛ نصرت نیل‌ساز؛ علی صفری؛ سحر صدری