دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، دی 1400 
واکاوی چرایی باورمندی شیعیان امامی به وکلای اربعه در غیبت صغری

صفحه 131-150

علی جهانی‌فرد؛ حسین جهانی‌فرد؛ مجید احمدی کچایی