دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، تیر 1401 
بررسی تطبیقی مباحث مهدوی در تفاسیر شیعه و اهل‌تسنن تا قرن هفتم

صفحه 201-218

زهرا زمزم؛ عبدالمجید طالب‌تاش؛ محمدحسین توانایی سره دینی