اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

رضا اکبریان

استاد,دانشگاه تربیت مدرس تهران

akbarianmodares.ac.ir

غلامرضا بهروزی لک

استاد.دانشگاه باقر العلوم قم

behroozlakgmail.com

حمید پارسانیا

دانشیار.دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com

سیدمسعود پورسیدآقایی

استاد حوزه علمیه قم

masoud.pa313gmail.com

جواد جعفری

استاد حوزه علمیه قم

javad1350jafarigmail.com

عبدالحسین خسروپناه

استاد.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

-
khosropanahdezfuligmail.com

صادق سهرابی

استاد حوزه علمیه قم

sohsadegh73gmail.com

فتح الله نجارزادگان

استاد. دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم

najarzadeganut.ac.ir

محمدتقی هادی زاده

استاد حوزه علمیه قم

hadizadeh110yahoo.com