دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، تیر 1402 
واکاوی انتقادی سرّانگاری چرایی غیبت امام زمان(ع)

صفحه 177-213

سیدمسعود پورسیدآقایی؛ محمدتقی هادی زاده؛ حسین صدیقی