دوره و شماره: دوره 17، شماره 69، دی 1402 (ویژه نامه همایش دکترین مهدویت) 
قلمرو دخالت حکومت دینی در تربیت اسلامی مردم

صفحه 27-46

ریحانه سادات هاشمی(شهیدی)؛ طیبه راهی؛ حمیده راهی