دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، فروردین 1402 
تبیین قرآنی پیوستگی ثقلین و شب قدر

صفحه 51-70

هادی زینی ملک آباد؛ سید احمد عقیلی؛ محمدرضا عامری برکی


تحلیل عقلایی علل غیبت امام زمان(ع)؛ از امکان تا تحلیل وقوع

صفحه 178-208

سیدمسعود پورسیدآقایی؛ محمدتقی هادی‌زاده؛ حسین صدیقی